El 14 de febrer, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat una versió
actualitzada del Codi de Dret Agroalimentari (Agroalimentació i Normativa de
Desenvolupament).

Al document, s’han recollit totes les disposicions que regulen els diferents
aspectes relacionats amb el sector agroalimentari espanyol i els seus
diferents subsectors per posar a disposició dels diferents operadors
jurídics una eina eficaç per conèixer, per via d’una única font consolidada
i permanentment actualitzada , la legislació horitzontal que li és
aplicable. Es recullen per tant totes les lleis orgàniques, les lleis (de
l’Estat i de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes), els
reials decrets legislatius i els reials decrets llei que afecten el sector,
de manera actualitzada.

El document està disponible a través del següent enllaç