Estatuts 
de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

Descarrega’ls en pdf

Preàmbul

D’acord amb l’article 11 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovats pel Ple els dies 22 de gener i 2 d’abril de 2001, i d’acord amb els articles 65 a 72 del Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis
Catalans, aprovat pel Ple el dia 22 de març del 2002, juntament amb les modificacions aprovades el 17 de novembre de 2014, el 22 de juny de 2015 i el 14 de desembre de 2015, es modifiquen els Estatuts de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA), els quals queden redactats tal com segueix.

Títol I. Disposicions generals

Article 1.Denominació i adscripció
L’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA), fundada l’any 1979, des del 1992 és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció de Ciències Biològiques.

Article 2.Àmbit d’actuació i llengua pròpia
L’ACCA desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català és, doncs, la llengua pròpia de l’Associació i la que és usada normalment en tots els seus actes i publicacions. Les excepcions a aquesta norma general han d’ésser aprovades per la Junta Directiva.

Article 3.Àmbit professional
L’àmbit professional de l’ACCA comprèn totes les persones físiques o jurídiques interessades en l’estudi, el desenvolupament, la difusió i els intercanvis de coneixements sobre les ciències de l’alimentació, en el sentit més ampli possible.

Article 4.Finalitat i règim de funcionament

 1. L’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació és una entitat sense finalitat de lucre que té per objectiu l’estudi, el desenvolupament, la difusió i l’intercanvi de coneixements sobre ciències de l’alimentació; la promoció de les activitats dels seus membres, i la cooperació en la coordinació i el foment de llurs interessos científics, tècnics i professionals.
 2. L’ACCA es regeix per aquests Estatuts i pel Reglament de règim interior que els desenvolupa, així com pels Estatuts i el Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans vigents.

Article 5.Domicili
El domicili de l’ACCA és el de l’Institut d’Estudis Catalans a la ciutat de Barcelona.

Títol II. Membres

Article 6.Tipologia de membres
Els membres de l’ACCA es classifiquen en:

a) Membres de número.
b) Membres associats.
c) Membres protectors.
d) Membres d’honor.

Article 7.Definició dels membres

 1. Membres de número. Poden ésser membres de número o membres numeraris les persones físiques que dediquen llurs activitats científiques o professionals a les ciències de l’alimentació, estan interessades en el desenvolupament d’aquestes i compleixen les dues condicions següents:
  a) Són persones titulades de grau superior o mitjà, o bé, independentment de la titulació, són reconegudes com a especialistes a judici de la Junta Directiva.
  b) Són presentades per dos membres de número.
 2. Membres associats. Poden ésser membres associats les persones físiques que estan en període de formació professional o d’estudis. Llurs drets es limiten a l’assistència als actes socials i corporatius, amb l’exclusió expressa de formar part de la Junta Directiva i d’emetre el vot en les assemblees generals.
 3. Membres protectors. Poden ésser membres protectors les persones físiques i les entitats que volen col·laborar amb els fins de l’ACCA amb aportacions econòmiques o d’altra índole i en respecten el caràcter científic i independent. Aquests membres no tenen vot en l’Assemblea General ni en cap dels òrgans de govern de l’Associació.
 4. Membres d’honor. Poden ésser membres d’honor les persones físiques i les entitats que han contribuït al progrés de les ciències de l’alimentació i, en virtut dels mèrits llurs, són proposats a l’Assemblea General per la Junta Directiva o per un terç dels membres de l’ACCA. Aquests membres no tenen vot en l’Assemblea General ni en cap dels òrgans de govern de l’Associació.

Article 8.Alta dels membres

 1. Les propostes a membre de l’ACCA i, si s’escau, els avals corresponents han d’ésser tramesos per escrit a la Secretaria de l’Associació, que les ha de portar a la primera reunió de la Junta Directiva perquè aquesta en decideixi l’aprovació inicial, llevat dels membres d’honor, cas en el qual la proposta de nomenament passa directament a l’Assemblea General.
 2. En el cas dels membres de número, els nous membres provisionals tenen tots els drets dels membres de la mateixa categoria, llevat de la possibilitat de votar i aspirar a càrrecs de la Junta Directiva fins que no siguin ratificats per l’Assemblea General.
 3. La Junta Directiva ha de presentar davant la primera Assemblea General ordinària que es reuneixi les propostes d’alta aprovades inicialment perquè l’Assemblea les ratifiqui per majoria simple en el cas dels membres de número, els membres associats i els membres protectors, i els aprovi per majoria simple en el cas dels membres d’honor.

Article 9.Deures dels membres
Són deures de tots els membres de l’ACCA:
a) Acatar i complir els Estatuts i el Reglament de règim interior.
b) Pagar les quotes i les altres aportacions acordades en cada cas.
c) Complir i facilitar fidelment el desenvolupament dels fins de l’Associació.

Article 10.Drets dels membres de número
Són drets dels membres de número:
a) Poder escollir i ésser escollits per a ocupar els càrrecs directius de l’ACCA.
b) Prendre part en les assemblees amb veu i vot.
c) Percebre els beneficis corresponents a la labor, l’objectiu i els fins de l’Associació.
d) Formar part dels comitès que es creïn i de les sessions de treball que s’acordin.

Article 11.Baixa dels membres

 1. Els membres causen baixa en l’ACCA quan ho sol·liciten formalment, en cas de dissolució de l’entitat o per un acord emès per la Junta Directiva.
 2. En el cas dels membres de número, l’acord esmentat pel punt 1 s’ha d’emetre per majoria absoluta dels membres de la Junta Directiva si el membre ha infringit ostensiblement el que estableixen aquests Estatuts o el Reglament, o bé en cas d’impagament per més d’un any de qualsevol de les quotes ordinàries o extraordinàries vàlidament acordades.
 3. Els membres que han estat donats de baixa perden immediatament els seus drets sobre el patrimoni social, si n’hi ha.

Títol III. Govern de l’ACCA

Article 12.Els òrgans de govern

 1. El govern de l’ACCA és a càrrec de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Les persones que regeixen l’ACCA són elegides en tots els càrrecs per mitjà de sufragi lliure i secret.

Article 13.Participació en l’Assemblea General
La participació dels membres en l’Assemblea General s’entén sens perjudici de les restriccions establertes pel títol II.

Article 14.L’Assemblea General

 1. L’Assemblea General és constituïda per tots els membres de l’ACCA.Com a òrgan sobirà que és, delibera sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’ACCA, adopta acords en l’àmbit de la seva competència i controla l’activitat de la Junta Directiva.
 2. L’Assemblea General de membres es pot reunir en sessió ordinària o extraordinària.
 3. Les reunions de l’Assemblea General són presidides pel president/a de la Junta Directiva, pel vicepresident/a o pel vocal de més edat, per aquest ordre de prelació i en absència dels anteriors.

Article 15.L’Assemblea General ordinària

 1. L’Assemblea General ordinària es reuneix, si més no, una vegada a l’any, és convocada per escrit per la Junta Directiva i és notificada als membres amb quinze dies d’anticipació, com a mínim. La convocatòria ha d’especificar el lloc, la data, l’hora d’inici i els temes a tractar.
 2. És competència de l’Assemblea General ordinària:
  a) Elegir els membres de la Junta Directiva d’acord amb el que determinen aquests Estatuts.
  b) Aprovar els comptes i balanços de l’exercici passat, la memòria de la gestió anual dels treballs desenvolupats i el pressupost per a l’exercici present.
  c) Pronunciar-se en les qüestions que li són sotmeses a proposta de la Junta Directiva o d’una tercera part dels membres de número i que figuren en l’ordre del dia.

Article 16.L’Assemblea General extraordinària

 1. L’Assemblea General extraordinària es reuneix quan ho acorda la Junta Directiva o quan ho sol·liciten per escrit un terç dels membres de número.
  L’escrit de sol·licitud ha d’expressar clarament els assumptes que s’han de tractar en aquesta Assemblea, i la convocatòria s’ha d’acordar dins el termini de quinze dies des de la recepció de la sol·licitud.
 2. L’Assemblea General extraordinària és convocada per escrit per la Junta Directiva i és notificada als membres amb quinze dies d’anticipació, com a mínim, amb l’especificació del lloc, la data, l’hora d’inici i els temes a tractar.
  3. En qualsevol cas, han d’ésser objecte de debat en una reunió extraordinària de l’Assemblea General els temes següents:
  a) La modificació dels Estatuts.
  b) La dissolució de l’Associació.

Article 17.La Junta Directiva
La Junta Directiva és l’òrgan de govern encarregat de la direcció i l’administració de l’ACCA i executa els acords presos per l’Assemblea General.

Article 18.Composició de la Junta Directiva

 1. La Junta Directiva és formada pels membres següents: president/a, vicepresident/a, secretari/ària general, tresorer/a i un nombre de vocals imparell a determinar per l’Assemblea General abans de l’elecció.
 2. Tots els candidats han d’ésser socis numeraris al corrent de llurs obligacions associatives i són escollits per l’Assemblea General per mitjà de sufragi directe, lliure i secret.
 3. El mandat dels càrrecs de la Junta dura quatre anys, i cada membre pot ésser reelegit per al mateix càrrec una vegada únicament.

Article 19.Reunions de la Junta Directiva

 1. La Junta Directiva es reuneix, com a mínim, cada tres mesos.
 2. La convocatòria de les reunions de la Junta Directiva es duu a terme mitjançant una citació personal que s’acompanya de l’ordre del dia i de la documentació que pot ésser necessària per a un coneixement millor dels assumptes a tractar.
 3. Les decisions de la Junta Directiva són preses per majoria simple. En cas d’empat, el vot del president/a és de qualitat.

Article 20.Competències de la Junta Directiva
Són competències específiques de la Junta Directiva les següents:
a) Presentar a l’Assemblea General, perquè els aprovi, els comptes de l’exercici anterior i el pressupost per a l’exercici present.
b) Proposar al president els assumptes que s’han d’incloure en l’ordre del dia de les reunions de l’Assemblea General, tant si són ordinàries com extraordinàries.
c) Sotmetre a l’Assemblea General la memòria anual de les activitats de l’Associació.
d) Proposar a l’Assemblea General les quotes que han de satisfer els membres.
e) Establir el Reglament de règim interior d’acord amb el títol VI.

Article 21.La Presidència

 1. A títol enunciatiu, el president de la Junta Directiva exerceix les funcions següents:
  a) Representar l’ACCA en tots els òrgans administratius i ordres jurisdiccionals, actes i contractes, i actuar en nom seu com a executor dels acords presos per l’Assemblea General i per la Junta Directiva.
  b) Convocar i presidir les reunions, tant ordinàries com extraordinàries, de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  c) Dirigir els debats, mantenir l’ordre de les reunions i executar els acords presos.
  d) Fixar l’ordre del dia de les reunions amb l’antelació necessària i segons el que estableixen aquests Estatuts.
  e) Signar la correspondència i la documentació de l’ACCA i ordenar els cobraments i els pagaments conformement als pressupostos i a les decisions de la Junta Directiva.
  f ) Autoritzar les actes de totes les reunions amb el vistiplau corresponent.
  g) Dur el control de legalitat de l’Associació amb l’ajut del secretari/ària.
  h) Amb caràcter general, complir les altres funcions pròpies del càrrec i les que deriven de la llei o dels Estatuts.
  i) Assistir amb veu i vot a les reunions de la Secció de Ciències Biològiques i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans.
  j) Ésser membre de la Comissió de Societats Filials.
  k) Informar, obligatòriament, la Secció de Ciències Biològiques de les activitats i el funcionament de la Societat, d’acord amb el delegat de l’IEC.
 2. En absència del president/a, aquest és suplert provisionalment pel vicepresident/a i, a falta d’aquest, pel vocal més antic o de més edat.

Article 22.La Secretaria

 1. El secretari/ària estén les actes de les sessions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General, porta el llibre de registre de socis i s’encarrega d’altres assumptes relacionats amb la Secretaria.
 2. Anualment, el secretari/ària redacta la memòria de l’Associació, en la qual dona compte de la marxa de l’ACCA, que llegeix en la primera sessió ordinària de l’Assemblea General de cada any.
 3. Obligatòriament, el secretari/ària informa el Consell Permanent de l’IEC del programa mensual de les activitats que duu o vol dur a terme l’ACCA i dels canvis que es produeixin en els càrrecs de la Junta Directiva.
 4. En acabar cada curs, tramet al secretari general de l’IEC la memòria anual, per mitjà de la Secció de Ciències Biològiques.

Article 23.La Tresoreria

 1.  El tresorer/a s’encarrega de la gestió econòmica de l’ACCA.
 2. El tresorer/a presenta, en la primera sessió anual de l’Assemblea General ordinària, una relació documentada dels comptes aprovats prèviament per la Junta Directiva.
 3. El tresorer/a redacta anualment, d’acord amb la Junta Directiva, el pressupost de l’Associació, i el sotmet a l’Assemblea General per a ésser aprovat.

Article 24.Delegació d’un membre de l’IEC

 1. Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la Secció de Ciències Biològiques i ratificat pel Ple, actua de delegat de l’IEC davant la Junta Directiva i és el responsable davant l’IEC de les publicacions i els actes públics de la Societat.
 2. El delegat/ada és convocat a les reunions de la Junta Directiva de la societat filial i actua com a nexe entre l’IEC i l’ACCA.

Article 25.Comitè de publicacions
L’ACCA ha de disposar d’un comitè de publicacions format per dos membres de la Junta Directiva i fins a tres socis designats per la mateixa Junta.

Títol IV. Sessions i reunions

Article 26.Sessions científiques
Les sessions científiques versen exclusivament sobre la discussió dels temes inclosos en l’ordre del dia de la sessió i relacionats amb els fins científics de l’ACCA.

Article 27.Programa d’activitats
La Junta Directiva elabora anualment un programa d’activitats d’acord amb els fins propis de l’ACCA.

Article 28.Publicacions
L’ACCA pot editar les actes de les sessions científiques i qualsevol altra publicació, periòdica o no, relacionada amb les ciències de l’alimentació.

Article 29.Grups de treball
L’ACCA pot crear i organitzar els grups de treball, les seccions i les comissions que consideri convenients per a desenvolupar els seus objectius.

Títol V. Règim econòmic

Article 30.Recursos econòmics
Constitueixen recursos econòmics de l’ACCA:

 1. RECURSOS ORDINARIS. Els recursos ordinaris de l’Associació són l’import de les quotes dels socis i les aportacions rebudes de l’Institut d’Estudis Catalans.
 2. RECURSOS EXTRAORDINARIS. Els recursos extraordinaris de l’Associació són les subvencions i els donatius concedits per entitats o particulars, i els béns mobles o immobles de tota classe que per qualsevol motiu passin a formar part de l’Associació.

Article 31.Comptabilitat

 1. L’ACCA aplica els seus fons a les activitats estatutàries derivades dels seus fins i d’altres de connexos.
 2. L’ACCA porta la comptabilitat sota la tutela del tresorer/a. Totes les operacions econòmiques de l’entitat han de quedar recollides en els llibres corresponents diligenciats pel president/a i pel secretari/ària, i s’han
  d’arxivar degudament els documents, els justificants i les còpies que es produeixin.
 3. La comptabilitat de l’ACCA ha d’ésser revisada pels censors de comptes que designa l’Assemblea General a aquest efecte.

Títol VI. Reglament de règim interior

Article 32.Redacció i aprovació del Reglament de règim interior
La Junta Directiva ha d’elaborar el Reglament de règim interior, el qual ha d’ésser aprovat per la majoria de dos terços dels assistents en una reunió extraordinària de l’Assemblea General convocada a aquest efecte.

Títol VII. Dissolució de l’Associació

Article 33.Proposta de dissolució i efectivitat de l’acord

 1. La dissolució de l’ACCA pot ésser proposada per la Junta Directiva per unanimitat o bé a petició de dues terceres parts dels membres de la societat.
 2. L’acord de dissolució ha d’ésser pres per la majoria de dos terços dels assistents en una Assemblea General extraordinària convocada amb aquesta finalitat.
 3. La dissolució no té efecte si el deu per cent dels membres de número acorden continuar les activitats de l’ACCA.
 4. Perquè la dissolució sigui efectiva, cal comunicar-ne l’acord i proposar formalment la dissolució a la Secció de Ciències Biològiques, proposta que ha de rebre el dictamen favorable del Consell Permanent de l’IEC i l’aprovació per majoria absoluta del Ple de l’IEC.
 5. En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de l’ACCA passen a integrar-se a l’IEC.

Títol VIII. Reforma dels Estatuts

Article 34.Procediment per a la reforma dels Estatuts

 1. Aquests Estatuts es poden reformar en una reunió extraordinària de l’Assemblea General convocada a aquest efecte.
 2. Perquè la reforma sigui vàlida, ha de comptar amb el vot favorable de la majoria simple dels socis presents o representats explícitament i, posteriorment, ha d’ésser ratificada pel Ple de l’IEC.

Títol IX. Disposició final

Article 35.Entrada en vigor
Aquests Estatuts entren en vigor el mateix dia que han estat ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.