Reglament de règim interior de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

Descarrega’l en pdf

Preàmbul

De la descripció dels objectius de l’ACCA, segons el títol I dels Estatuts, es dedueixen la definició i l’abast de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació.

a) És una associació de persones dedicades o interessades en les ciències dels aliments i de l’alimentació, i no cal interpretar que és una associació de ciències, encara que en l’estudi dels aliments i de l’alimentació convergeixin múltiples disciplines.

b) Les activitats de l’ACCA són de tipus científic, amb la finalitat pràctica de debatre, comunicar i estructurar els coneixements sobre els aliments per establir previsions vàlides d’utilització. Per això es demana que els membres de l’ACCA tinguin la preparació adient per participar en la comunicació. Altres punts de vista sobre els aliments (de tipus artístic, cultural o social) cal tractar-los a l’ACCA amb bases científiques.

c) Cal interpretar l’àmbit de les ciències de l’alimentació en un sentit general, i no limitar-lo a l’administració d’aliments. Aquí els aliments són substàncies d’origen natural que són objecte d’elaboració per ser consumides i proporcionar energia i matèria als éssers vius.

d) L’àmbit de les ciències de l’alimentació és molt extens i complex, ja que inclou substàncies naturals i de síntesi, materials complementaris, processos tecnològics i de control, legislació, etc. D’altra banda, els progressos en altres branques de les ciències, com la biologia, la química, la física, etc., són incorporats fàcilment a la ciència i tecnologia dels aliments.

En conclusió, l’àmbit d’atenció de l’ACCA té un caràcter científic pluridisciplinari i d’horitzontalitat respecte als col·legis professionals.

Govern

1. L’ACCA és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans, amb funcionament autònom tot i que la personalitat jurídica pertany a l’IEC.

2. La Junta Directiva ha de donar compte de les activitats tant a l’Assemblea General com a l’IEC quan ho demani la Secció de Ciències i Tecnologia o qualsevol altre òrgan de govern de l’IEC. La programació d’activitats es fa per cursos acadèmics, d’octubre a setembre.

3. La presentació de candidatures per a les eleccions de la Junta Directiva ha de ser en llistes tancades. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de suplir per acord de la mateixa Junta, excepte el càrrec de president, cas en el qual s’ha de seguir el que estableix l’article 19.k dels Estatuts. La Junta Directiva pot acordar fer canvis interns de càrrecs dels seus membres. Els nous càrrecs han de tenir la mateixa durada que la Junta a la qual s’incorporen. Els canvis a la Junta han de ser comunicats immediatament al col·lectiu d’associats i ratificats en la propera Assemblea.

4. La Secretaria de l’ACCA està inclosa en la Secretaria general per a les societats filials de l’IEC, actualment al carrer Maria Aurèlia Capmany, 14-16, de Barcelona. En aquesta Secretaria hi ha dipositada la  documentació de l’ACCA, sota el control del secretari de l’Associació. A més a més del registre d’associats, el secretari ha de mantenir al dia i amb la confidencialitat corresponent un directori de persones,
empreses i organismes per a la difusió de les activitats de l’ACCA.

Seccions i reunions

5. La constitució de grups de treball a què fa referència l’article 26 dels Estatuts s’ha de fer sempre a través de la Junta Directiva. Tot associat pot presentar a la Junta Directiva les seves iniciatives per formar grups de treball; en aquest cas, cal que presenti una proposta escrita d’objectius, integrants, protocol d’activitats i pressupost econòmic que suporti les seves actuacions. La Junta Directiva ha d’aprovar, si escau, la formació del grup, i ha d’assignar un representant per facilitar la comunicació amb el grup. La creació de cada grup de treball o de comissió ha de ser comunicada immediatament al col·lectiu d’associats. La seva durada ha de ser la mateixa que la de la Junta Directiva que l’aprovi, llevat que l’Assemblea disposi una altra durada.

6. L’ACCA, a través de la Junta Directiva, ha de mantenir la comunicació amb els seus associats i amb tercers mitjançant els canals següents:
a) el correu postal o el correu electrònic;
b) la pàgina web;

7. El Comitè de Publicacions a què fa referència l’article 22 dels Estatuts ha de vetllar pel compliment dels punts b) i c) del preàmbul i ha de formar el Consell de Redacció de la revista TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments, que publica l’ACCA.

Règim econòmic

8. Els comptes de l’ACCA s’han de portar d’acord amb la Gerència de l’IEC. La comptabilitat a què es refereix l’article 28 dels Estatuts és, doncs, la que registra l’IEC. El tancament de comptes es fa per anys  naturals, de gener a desembre.

9. El tresorer ha d’estar en contacte amb el departament de Gestió Econòmica de l’IEC, on queden registrats els comptes de l’ACCA. El cobrament de quotes als associats es fa durant el quart trimestre de l’any corresponent. Els qui no facin efectiu el pagament seran donats de baixa després de no haver atès la tercera comunicació.

10. El número del compte bancari de l’ACCA està suportat pel NIF de l’IEC amb la firma de dos membres de l’ACCA (president i tresorer) i del gerent de l’IEC.

11. Aquest Reglament de règim interior entrarà en vigor un cop hagi estat aprovat en Assemblea General extraordinària.

Barcelona, desembre de 2004